Posts Tagged ‘หนังสือผ่านแดนชั่วคราว’

การเลือกวิธีการเดินทางไปสู่เมืองคาสิโนประเทศลาว

Thursday, April 26th, 2012

การเลือกวิธีการเดินทางไปสู่เมืองคาสิโนประเทศลาว
1. การเดินทางด้วยรถยนต์โดยสารประจำทางระหว่างประเทศ
ซื้อตั๋วและขึ้นรถได้ที่สถานีรับ-ส่งผู้โดยสารของ บริษัท ขนส่ง จำกัด จังหวัดมุกดาหาร หรือจุดจำหน่ายตั๋วบริเวณด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพขาออก
ต้องแสดงหนังสือเดินทาง (Passport) หรือหนังสือผ่านแดน (Border Pass) หนังสือผ่านแดนชั่วคราว (Temporary Border Pass)
มีรถโดยสารบริการไปกลับวันละ 16 เที่ยว ระหว่าง 08.00-17.00 น.
ผู้โดยสารทุกคนต้องลงรถที่ด่านจุดตรวจพรมแดนสะพานฯ พร้อมนำสัมภาระติดตัวลงรถ เพื่อตรวจเอกสารการเดินทางตามพิธีการตรวจคนเข้าเมืองด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพฯ ตู้ตรวจที่ 1,2,3 และผ่านพิธีการศุลการกรเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสิ่งของสัมภาระ แล้วจึงขึ้นรถเดินทางต่อไปได้
ปลายทางคือ สถานีขนส่งผู้โดยสารแขวงสะหวันนะเขต ระยะทางประมาณ 17 กิโลเมตร ซึ่งสามารถขึ้นรถโดยวารต่อไปยังนครหลวงเวียงจันทร์ แขวงสาละวัน แขวงคำม่วน แขวงจำปาสัก สปป.ลาว และเมืองดานัง ประเทศเวียดนาม
2. การเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนบุคคล
2.1 เจ้าของรถต้องจัดทำหนังสือขออนุญาตระหว่งประเทศ (Passport รถยนต์) ตามข้อตกลงประเทศไทย-สปป.ลาว ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดที่รถยนต์คันนั้นจดทะเบียน หรือที่สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหารและติดเครื่องหมายแสดงประเทศไว้ที่รถ
2.2 เจ้าของรถต้องแจ้งผ่านพิธีศุลกากรที่ด่านศุลการกรมุกดาหาร (จุดตรวจสะพานฯ)
2.3 เจ้าของรถต้องแจ้งผ่านพิธีเข้า-ออกเมืองที่ด้าน ตม. มุกดาหาร (จุดตรวจสะพานฯ) หากมิใช่เจ้าของรถผู้ขับขี่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจให้นำรถออกนอกประเทศไทยได้
2.4 ผู้ขับขี่ต้องมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ของประเทศคู่ภาคี (ไทย-ลาว) และฉบับที่เป็นภาษาอังกฤษ ติดต่อขอทำได้ที่สำนักงานขนส่งที่มีภูมิลำเนา (ฉบับแปลขอทำได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร) ติดตัวให้ตรวจสอบได้
2.5 ผู้ขับขี่และผุ้โดยสารทุกคนที่มาด้วยกันทุกคน ต้องมีหนังสือเดินทาง (Passport) หรือหนังสือผ่านแดน (Border Pass) หรือหนังสือผ่านแดนชั่วคราว (Tempory Border Pass)
2.6 ข้อควรระวังสำหรับบุคคล หากถือหนังสือเดินทาง สามารถเดินทางไปได้ทั่วทั้งแขวงคาสิโนสะหวันนะเขต และเดินทางต่อไปยังแขวงต่างๆ ตลอดจน สส. เวียดนามได้ แต่หากถือหนังสือผ่านแดน เดินทางไปได้ไม่เกินเมืองพิณ ห้ามเข้าเขตเมืองเซโปน เมืองณอง และเมืองวีระบุรี หากเดินทางท่องเที่ยวใลกษณะกลุ่มทัวร์ ต้องติดต่อขอรับอนุญาตผ่านบริษัทการท่องเที่ยวในแขวงสะหวันนะเขต ตามข้อบังคับของ สปป.ลาว
2.7 ผู้ขับขี่และผู้โดยสารทุกคนต้องลงรถที่จุดด่านพรมแดนสะพานฯ เพื่อตรวจเอกสารกมารเดินทาง พร้อมกับตรวจสัมภาระต่างๆ เป็นรายบุคคลตามพิธีตรวจคนเข้าเมือง และพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการศุลกากรที่ด่าน ตม. มุกดาหาร และด่านศุลกากรมุกดาหาร ตามข้อ 2.2 และ 2.3 จะเสร็จสิ้น ณจุดเดียว คือตู้หมายเลข 4,5,6

ระยะเวลาการอนุญาตให้พำนักใน สปป.ลาว
บุคคลที่มีสัญชาติไทย หากถือหนังสือผ่านแดนชั่วคราว (Temporary Border Pass) หรือ หนังสือผ่านแดน (Border Pass) พำนักอยู่ในแขวงสะหวันนะเขต ได้ครั้งละไม่เกิน 3 วัน ( 2 คืน) โดยต้องแจ้งขอพักค้างคืนต่อเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองแขวงสะหวันนะเขตด้วยทุกครั้ง หากถือหนังสือเดินทาง (Passport) พำนักอยู่ในพื้นที่ สปป.ลาว ได้ครั้งละไม่เกิน 30 วัน